Stadgar

Reviderade och godkända av SSUK 2017-12-19.

Inledning

American akita klubb Sverige ingår som medlemsorganisation i specialklubben Svenska Spets och Urhundklubben, SSUK.

Rasklubben ska som sådan arbeta för SKKs och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i rasklubben ingående rasen.

Utöver dessa stadgar gäller också specialklubbens (SSUK) stadgar samt i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och av SSUK eller SKK utfärdade regler och riktlinjer.

Inom en och samma specialklubb ska de olika rasklubbarnas stadgar vara likalydande.

Rasklubbens stadgar skall fastställas av SSUK.

I den mån stadgar för rasklubben strider mot SSUKs eller stadgar för SKK ska rasklubbens stadgar anpassas så att överensstämmelse råder.

§ 1 Mål

American akita klubb Sverige, som är en ideell förening, har till mål att inom ramen för SSUKs stadgar tillvarata specifika intressen för American akita genom att:

 • Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rashundar.
 • Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.
 • Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
 • Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.
 • Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet.

§ 2 Verksamhet

För att nå uppsatta mål skall klubben:

 1. Informera och sprida kunskap om American akita klubb Sverige – dess mål, organisation och arbetsformer.
 2. Informera om American akita och dess användningsområden.
 3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SSUK och SKK upprättade riktlinjer.
 4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för American akita inom och utom landet.
 5. Informera instruktörer och hundägare så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
 6. Anordna verksamheter i enlighet med SSUKs direktiv.
 7. Stödja och medverka i SSUKs och SKKs forskningsarbete.
 8. Delta i samråd inom och utom SKK- organisationen.

§ 3 Medlemskap

Enskild person kan bli medlem i rasklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKKs Centralstyrelse.

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.

Person anställd inom någon del av SKK- organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma hushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.

§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

§ 6 Organisation

Klubbens angelägenheter sköts av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse. För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.

§ 7 Årsmöte

Mom 1 Inledning

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före april månads utgång.

Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

Om extra årsmöte hålls skall detta hållas inom 60 dagar.

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation, på klubbens hemsida, via e-post eller på annat likvärdigt sätt.

Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.

Mom 2 Dagordning

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av styrelsens vice ordförande eller av styrelsen utsedd ansvarig

Årsmöte avslutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängden.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit stadgenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor, RAS, samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
  C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8 i dessa stadgar
 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgörings-ordning.
 15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
 18. Motioner och övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast fyra veckor anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut. Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 18 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Mom 3 Röstning

Vid årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

RRöstning med fullmakt får inte ske. Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Mom 4 Närvarorätt med mera

Vid årsmöte äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

 • Ledamot och suppleant av SKKs Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person.
 • SKKs verkställande direktör.
 • Ledamot eller suppleant i specialklubbsstyrelsen.

Är någon av ovannämnda personer medlem gäller för denne samma som för annan medlem.

Mom 5 Motioner och ärenden

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad lämnas till styrelsen senast fyra veckor innan ordinarie årsmöte.

Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till klubbmötet.

Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 18, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.

§ 8 Styrelse

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.

Mom 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande och två, fyra eller sex ordinarie ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.

Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet. Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.

Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.

Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller vid förhinder för denne från vice ordförande

Styrelsen skall sammanträde minst fyra gånger per kalenderår.

Vid sammanträde skall protokoll föras.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens uppdrag

Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa och specialklubbens stadgar samt i stadgar för SKK, bland annat:

 • Ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med av SSUK och SKK upprättade riktlinjer, vilket innefattar att det ska finnas ett av kennelklubben utbildat avelsråd.
 • bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet.
 • verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
 • aAvge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte.
 • Senast sex veckor före ordinarie årsmöte avlämna verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till revisorerna.
 • upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
 • Avge yttrande över ärenden som SSUK hänskjutit till klubben.
 • följa de anvisningar som lämnas av SSUK.
 • seSenast en månad efter ordinarie årsmöte lämna SSUK uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.
 • utse delegater till SSUKs fullmäktigemöte i den ordning som SSUKs stadgar föreskriver.
 • I övrigt sköta klubbens angelägenheter.

§ 9 Räkenskaper och revision

Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.

Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna senast sex veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte.

Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

Ordinarie revisorer har rätt att begära att få närvara vid styrelsens sammanträde.

Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.

§ 10 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för samman¬kallande ska vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte. Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelse¬sammanträde.

Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.

§ 11 Protokoll

Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän. Protokollen ska tillställas SSUK på sätt som SSUK anger.

Protokollen skall vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 Disciplinärenden

FFör disciplinärenden och dess handläggning gäller stadgar för SKK.

§ 13 Force majeure

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighets¬beslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständig¬heter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Centralstyrelsen. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar ska senast åtta veckor innan inges till styrelsen som till årsmötet avger yttrande över förslaget. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de mötesdeltagare som deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med en- kel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett ska vara ordinarie. Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av specialklubben.

§ 15 Upphörande av klubben

Beslut att hos specialklubben begära få upphöra som rasklubb i specialklubb fattas vid årsmöte. För att beslut om upplösning ska vara giltigt ska detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och på det senare årsmötet ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses klubben som medlemsorganisation i specialklubben ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till specialklubben att användas på sätt som sista årsmötet beslutar i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhets¬paragrafer 1 och 2.