Bakgrund, inledning och händelseförlopp

Den 17 januari 2023 fick AAKS styrelse ett mail från Jonas Öhrn, ordförande SSUK, där det framgår att SSUK beslutat ta AAKS under förvaltning och att detta kommer att ske “i samband med det kommande årsmötet”.

Bifogat till det mailet var ett utdrag ur SSUKs styrelsemötesprotokoll 11:22, mötesdatum den 12 december 2022, § 10, där det också framgår att beslutet var enhälligt.

AAKS ordförande sökte redan samma dag SSUKs ordförande Jonas Öhrn via telefon och mail, utan att kunna etablera kontakt.

Den 20 januari får AAKS ordförande kontakt med föreningskonsulent Anso Pettersson på SKK, som tycker att SSUKs förfarande låter märkligt och att hon ska följa upp. På inrådan från föreningskonsulent söker AAKS ordförande kontakt med Ove Johansson, ordförande i SKKs föreningskommitté och ledamot i SKKs centralstyrelse. Ove Johansson i sin tur säger att han ska söka SSUKs ordförande och försöka upprätta kontakt.

Den 21 januari beslutade AAKS styrelse att kalla klubbens medlemmar till ett medlemsmöte, initialt kallat extra årsmöte, att hållas den 12 februari, för att informera om situationen.

Den 1 februari ringer Jonas Öhrn upp Anna Ringh. I samtalet uppger Jonas att de poster de avser tillsätta är ordförande och sekreterare. Jonas nämner några saker som SSUK uppfattar som problem och lovar att återkomma med dessa skriftligen.

Den 6 februari får Anna ett mail från Jonas med punkter i rubrikform men inga ytterligare detaljer. För flera av de punkter som tas upp i mailet från Jonas är detta första gången AAKS styrelse får indikation på att det skulle föreligga brister.

Den 12 februari klockan 14:30 hålls ett möte där AAKS ordförande Anna Ringh, AAKS sekreterare Michael Kjörling, SSUK ordförande Jonas Öhrn, SKK ledamot i centralstyrelsen och föreningskommitté ordförande Ove Johansson samt SKK föreningskonsulent Anso Pettersson deltar. Eftersom representanterna från SKK på det mötet var hoppfulla om att det skulle finnas en förhandlingsväg framåt bestämdes att medlemsmötet, som var planerat till den 12 februari klockan 16:00, skulle avblåsas. Jonas Öhrn lovade också att det skulle komma en inbjudan till ett möte mellan AAKS och SSUK.

Efter flera påstötningar från AAKS kom den 23 februari ett mail från Jonas Öhrn med inbjudan till ett möte att hållas den 26 februari. Inbjudan innehöll en agenda som inte motsvarade det som AAKS och Anso Pettersson uppfattat skulle vara fokus för mötet, och AAKS sekreterare skickade ett svar med en alternativ agenda. Den 26 februari genomfördes mötet enligt SSUKs ursprungliga agenda, och AAKS punkter lämnades utan hänsyn. Hela SSUKs styrelse och en stor del av AAKS styrelse deltog på det mötet.

Under mötet den 26 februari läste SSUKs kassör Monica Ekman upp SSUKs “framställan”, som skilde sig från vad som tidigare framkommit. Bland annat saknades flera punkter som tidigare bemötts, och nya punkter hade lagts till. AAKS hade inte fått ta del av denna framställan inför mötet men fick den via mail till sekreteraren strax efter mötet. Vid kontroll såg vi att dokumentet var skapat den 22 februari och senast hade sparats några minuter innan det skickades till AAKS, och på fråga vad som ändrats var svaret från Monica Ekman att det var ett datum i dokumentet som hade blivit fel och justerats.

En mycket stor del av tiden för AAKS styrelse sedan dess har på olika sätt behövt läggas på att bemöta SSUKs påståenden, istället för att arbeta för rasens bästa eller att förbereda för det kommande ordinarie årsmötet.

Det dokument som skickades till AAKS den 26 februari, nästan elva veckor efter att SSUK tog sitt ursprungliga beslut, består av de påståenden som vi bemöter nedan. Några av dessa påståenden är förtydligade i denna text för att det tydligare ska framgå vad som avses; dessa förtydliganden är satta innanför [klamrar] i anslutning till den ursprungliga texten.

På mötet den 26 februari lovades att SSUK till AAKS skulle skicka minnesanteckningar från mötet. Trots påstötningar från AAKS till SSUK har dessa fortfarande den 26 mars inte kommit.

Påståenden och bemötanden

Medlem/uppfödarhantering

Uppfödare och medlemmar känner sig inte välkomna, styrelsen lyssnar inte på dem.

Det här är ett okvantifierat påstående utan några hänvisningar till vad man bygger det på, och det är därför mycket svårt att bemöta i detalj. Styrelsen känner inte igen att så skulle vara fallet, och tycker självklart att det är tråkigt om klubbens medlemmar har den bilden av medlemmar i styrelsen och i kommittéer.

Styrelsen har vid upprepade tillfällen valts av en stor del av de närvarande på årsmöten, inklusive årsmöten under pandemiåren som hållits digitalt.

Det arrangeras inga medlemsmöten eller uppfödarmöten och ingen information går ut till dem. De undrar vad styrelsen vill med ”sin” klubb.

Information till medlemmarna går ut via mail, medlemstidning, hemsida (såväl öppet för samtliga besökare som begränsat till klubbens medlemmar) samt Facebook. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för respektive år tas upp på och antas av varje årsmöte, med möjlighet för årsmötesdeltagarna att föreslå förändringar för årsmötesdeltagarna att besluta om.

Medlemsaktiviteter har arrangerats; under 2022 hölls exempelvis både utställning och viltspårsdag som också inkluderade möjlighet till officiellt viltspårprov. Vid flera tillfällen under tidigare år har klubben fått ställa in uppfödarmöten då det varit för få anmälda.

Det är uttalat att det finns olika klaner och man får inte tillhöra fel om man vill vara med i den inre kretsen.

Det här är inget styrelsen känner igen. Styrelse väljs på varje årsmöte och möjlighet finns alltid för medlemmar att antingen vända sig till valberedningen med åsikter om vilka som bör sitta i styrelsen, eller lägga fram alternativa förslag på årsmötet, och söka stöd för dessa. Styrelsen har vid de flesta årsmöten under senare år valts av en stor majoritet av de närvarande.

I stället för att inkludera sina uppfödare så säger man att de ska skärpa till sig och avla bättre.

Det här är felaktigt. I presentationen av RAS-utvärderingen på årsmötet 2022 var formuleringen “Det här är väldigt oroväckande, och uppfödarna måste se över vilka djur som används i avel”, syftande på en HD-belastningsgrad om vid tillfället för sammanställningen cirka 30% 2019, 35% 2020 och 50% 2021.

Uppfödarna blir bestraffade och utesluts från hemsidan, som de betalar för att få stå med på, för att de “bryter” mot orimliga krav på att fylla i enkäter och delta på uppfödarmöten som inte arrangeras.

Här antar vi att det som avses inte är hemsidan, eller medlemssidorna på hemsidan, utan istället uppfödarlistan på hemsidan.

Ingen uppfödare har “uteslutits” från uppfödarlistan utan stöd i de krav för att stå med på uppfödarlistan som är tydligt angivna på hemsidan.

Ingen uppfödare har “uteslutits” från uppfödarlistan enbart för att man inte deltagit på uppfödarmöten när möjlighet att delta på uppfödarmöten inte funnits.

Ingen uppfödare har “uteslutits” från uppfödarlistan trots att man betalat avgiften för att stå med på uppfödarlistan.

Ingen uppfödare har “uteslutits” från uppfödarlistan enbart för att man inte fyllt i enkäter.

Kravet på att fylla i enkäter från avelskommittén är enligt årsmötesbeslut från 2011 och svaren på dessa utgör bland annat underlag för revidering av RAS-dokumentet. Ingen motion har inkommit om att upphöra med enkäter eller ändra det kravet. Tvärt om gav årsmötet 2019 styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att använda enkäter istället för uppfödarmöten efter förslag i motion till det årsmötet.

Den numer stängda facebook-gruppen användes som en info- och medlemsida, i stället för den officiella hemsidan, och de som blev uteslutna från fb fick då ingen information alls från klubben.

All officiell information från AAKS som förmedlades via Facebook-gruppen kommunicerades också på hemsidan, och i tillämpliga fall via mail till samtliga medlemmar respektive via medlemstidningen.

Tyvärr har det förekommit brott mot reglerna i Facebookgruppen, regler som i sin tur delvis grundar sig på Facebooks allmänna regler och villkor, som lett till uteslutning ur gruppen. Inga personer har uteslutits ur AAKS Facebook-grupp som har varit medlemmar i AAKS vid tillfället, och inga personer har uteslutits ur AAKS Facebook-grupp utan upprepade brott mot gruppens regler.

Förtroendet för styrelsen saknas hos många medlemmar.

Som också nämnts ovan har styrelsen valts av en stor del av de närvarande på årsmöten.

AAKS styrelse är däremot mycket bekymrad över hur förtroendet för styrelsens ledamöter kan ha påverkats av SSUKs hantering av den här frågan.

Styrelsen

Ledamöterna i styrelsen är förtroendevalda av sina medlemmar.

Det stämmer.

Ledamöterna har ett gemensamt ansvar och därför måste hela styrelsen beviljas ansvarsfrihet vid årsmötet.

Inför varje årsmöte har revisorerna tillstyrkt att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Varje årsmöte har därefter beviljat styrelsen ansvarsfrihet.

Såväl ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter som vilka som ska sitta i styrelsen är beslut som tas av de medlemmar som deltar på årsmötet, inte av specialklubbens styrelse. Rasklubben utgör en egen juridisk person, med ett avtalsförhållande gentemot specialklubben.

Styrelsen utser kommittéer och har ansvar för dessa. SSUK har intrycket att samarbetet mellan styrelsen och kommittéerna är undermåligt eller obefintligt. Även samarbetet ledamöterna emellan tycks tidvis vara infekterat.

Här verkar det närmast som att SSUK har närmare kontakt med AAKS kommittéer än vad SSUK har med AAKS styrelse.

Se också nedan under punkten “utställning”.

Styrelsen delar inte SSUKs åsikt att arbetet inom den varit “infekterat”.

Årsmöte 2022

Kallelse till AAKs årsmöte låg på klubbens hemsida men datum, tid och plats saknades.

Kallelse till AAKS årsmöte gick ut via mail den 6 februari 2022 samt publicerades på hemsidan. Datum och tid var angivet till den 9 april 2022 klockan 10:00, och det var angivet att årsmötet skulle hållas på distans “via telefon och webb”. Bland mottagarna av denna ursprungliga kallelse fanns Jonas Öhrn.

Den 28 mars 2022 meddelade SSUKs ordförande Jonas Öhrn via mail att “telefonårsmöte” inte är av SKK godkänd mötesform för årsmöten. För att kunna hantera den situation som då uppstod valde styrelsen att ställa in det tänkta årsmötestillfället och skickade samma dag ut epost om detta till alla medlemmar samt publicerade informationen också på hemsidan, med uppgift om att ambitionen fortsatt var att hålla årsmötet på distans. Senare kallade styrelsen den 23 april 2022 medlemmarna till ett nytt årsmötestillfälle den 11 juni 2022 klockan 10:00, återigen med angivande av att mötet skulle hållas på distans.

Båda kallelserna innehöll information om att föranmälan till respektive årsmöte krävdes, och den senare innehöll även information om att den som anmält sig till det inställda årsmötestillfället behövde anmäla sig igen. Sista dag för anmälan till årsmötet angavs i den senare kallelsen till den 5 juni.

Information om att årsmöteshandlingarna fanns publicerade på hemsidan, påminnelse om årsmötet och påminnelse om att sista anmälningsdag var den 5 juni skickades ut den 1 juni.

Under 2022 medgav SKK dispens att hålla årsmöten senast den 30 juni, oaktat de datumgränser som anges i klubbens stadgar.

Efter påtryckningar kallade AAKS till årsmöte per telefon, men eftersom detta inte är tillåtet enligt SKK erbjöds AAKs att använda SSUKs zoom.

Det stämmer inte att SSUK behövde genomföra några påtryckningar för att AAKS skulle kalla till eller genomföra årsmöte under 2022. Däremot stämmer det att AAKS erbjöds att använda SSUKs Zoom-licens för årsmötet, vilket AAKS också valde att göra.

Då blev årsmötet uppskjutet och styrelsen kom efter ett tag med ett nytt datum.

Det påståendet är korrekt; se ovan.

Medlemmarna var tvungna att anmäla sig på nytt för att få vara med och de medlemmar som missade fick nobben att deltaga trots att de anmält sig första gången

Det framgick tydligt redan i första kallelsen till det andra årsmötestillfället att medlemmar som ville delta behövde anmäla sig på nytt. En medlem anmälde sig tyvärr för sent till det andra årsmötestillfället, fick svar att anmälan tyvärr var för sen, och hörde inte av sig igen därefter i frågan.

Under årsmötet fick inte revisorn framföra allt som stod i revisionsberättelsen, styrelsen ansåg att det var oviktigt och det enda som var viktigt var frågan om ansvarsfrihet.

Revisor Carina Lundgren läste under årsmötet upp revisionsberättelsen. Dock togs i revisionsberättelsen upp frågor som inte hör hemma i en revisionsberättelse, vilket föranledde diskussion.

På årsmötet närvarade också från SSUK Monica Ekman.

När protokollet kom efter flera månader så var revisorernas berättelse helt borttagen förutom punkten ansvarsfrihet.

Det stämmer inte. Det är inte praxis att skriva av hela revisionsberättelsen i årsmötesprotokollet, utan den utgör som handling inför årsmötet bilaga. En av AAKS dåvarande revisorer tillika SSUKs vice ordförande, Carina Lundgren, var en av två av mötet valda justerare.

Att det tog längre tid än önskvärt att få årsmötesprotokollet klart stämmer dock. Årsmötet hölls den 11 juni, utkast till protokoll skickades till mötesordföranden den 16 augusti, och färdigt protokoll ankom underskrivet till AAKS sekreterare först den 10 oktober.

I revisionsberättelsen hade revisorerna bl a noterat att medlemsvärvning inte fungerade och något svar på varför fanns inte alls.

Frågan togs upp på årsmötet och finns noterad och besvarad också i årsmötesprotokollet. Därtill har AAKS medlemsantal legat relativt stabilt under de senaste åren och motsvarar i dagsläget ungefär 1/3 av samtliga ägare av rasen i Sverige enligt SKKs siffror, vilket enligt AAKS styrelses åsikt knappast kan anses lågt. Mellan 1 januari och 31 december 2021 ökade AAKS medlemsantal med drygt 15%. Styrelsen började också arbeta med frågan om medlemsvärvning snart efter årsmötet och den finns noterad i protokoll från AAKS styrelsemöte 17 juni.

RAS

RAS arbetet hålls inne. Det finns ingen förankring av RAS vare sig hos SSUK eller hos uppfödarna och medlemmarna.

Årlig uppdatering av RAS har presenterats på varje årsmöte. Uppfödarmöte hölls senast 2017 och skulle ha hållits 14 april 2018 men ställdes in på grund av för få anmälda. På årsmötet 2019 beslutades att styrelsen skulle utreda möjligheten att använda enkäter istället för uppfödarmöten.

RAS-information har publicerats både på hemsidan och i medlemstidningen.

1 december 2020 blir AAKS ordförande och medlem i avelskommittén Anna Ringh kontaktad av en medlem angående kull där det förekom blödarsjuka (hemofili). Det kommande året läggs i stort sett hela avelskommitténs tid på detta arbete, inklusive kontakter med hundägare, uppfödare, försäkringsbolag och andra länders rasklubbar, samt möten med SKK och SSUK.

RAS är ett dokument som skall skrivas och hållas levande. Trots påstötningar från SSUK, där man dessutom varit väldigt otrevlig i sina svar, så har inget hänt. Det har hela tiden skjutits upp av olika anledningar.

Vi vet inte vilka “påstötningar” som SSUK avser, annat än möjligen ett mail som gick ut den 7 maj 2020 från SSUKs sekreterare till alla rasklubbar.

Eftersom RAS för american akita senast fastställdes av SKK den 24 november 2016 skulle revidering ha skett i slutet av 2021 eftersom revidering sker med femårsintervall. SKK meddelade i telefonmöte med AAKS och SSUK att vi skulle vänta med revidering av RAS tills det framgick om hälsoprogram för hemofili var motiverat, ett arbete som pågick in i 2022.

AAKS styrelse anser inte att vi varit “otrevliga” i svar i frågan om RAS.

Vid senaste årsmötet fick medlemmarna en snabb genomgång av statistik om HD och hur uselt uppfödarna avlat eftersom resultaten på HD var dålig.

Under årsmötet 2022 gicks årsuppdateringen av RAS igenom, och en del av denna är i sin tur HD-statistiken. Detta är en punkt som krävs på årsmötet enligt AAKS stadgar. De senaste fem åren har mellan cirka 17% och cirka 50% av de röntgade hundarna varit HD-belastade, med nära samma antal röntgade hundar varje år. Den exakta formuleringen som användes på årsmötet var: “Det här är väldigt oroväckande, och uppfödarna måste se över vilka djur som används i avel.”

Årsuppdateringen av RAS fanns också som del av årsmöteshandlingarna samt publicerades i medlemstidningen för den som ville titta närmare på siffrorna än vad en muntlig presentation medger.

Utställning

Styrelsen har sedan den 31 oktober 2022 vetat om att de inte har vare sig cua eller utställningskommitté.

Eftersom utställningen “ägs” av SSUK så är rasklubben skyldig att till specialklubben anmäla att de är utan detta.

Det stämmer inte att AAKS sedan 31 oktober 2022 varit utan utställningskommitté.

Under en kort stund den 27 februari 2023, alltså dagen efter att mötet mellan AAKS och SSUKs styrelser hölls, fanns ingen person i AAKS utställningskommitté. Detta i samband med att Jamie Sandh, suppleant i SSUKs styrelse och fram till dess medlem i AAKS utställningskommitté, meddelat att hon lämnade AAKS utställningskommitté. AAKS hanterade detta genom att Sandra Lindberg, medlem i AAKS styrelse, trädde in i AAKS utställningskommitté. Sandra är dessutom anmäld till CUA-utbildning, och var även anmäld till en tidigare CUA-utbildning som tyvärr ställdes in av arrangören.

Den utställning som skall hållas 2023 blir det i värsta fall SSUKs styrelse som måste arrangera om inte klubben levererar.

Ansökan att ändra plats för utställningen 2023 skickades in 13 juli 2022 till SSUK. Såvitt känt är den inte besvarad av SSUK, trots påstötning senast den 4 februari 2023.

Under mötet mellan SSUK och AAKS den 26 februari 2023 meddelade SSUKs ordförande muntligen att SSUK med omedelbar verkan drog in AAKS rätt att arrangera officiell utställning. SSUKs ordförande lovade i mail fredagen den 3 mars 2023 till AAKS ordförande att “innan måndag” återkomma med information om “läget” för våra ansökta utställningar. Fortfarande den 26 mars 2023 har AAKS styrelse inte fått någon sådan information.

Eftersom AKKS inte har gett SSUK denna information [avsaknad av utställningskommitté] så kan det i förlängningen äventyra så att SSUK blir av med alla sina utställningar eftersom ansvaret ligger på specialklubben.

Som sagt ovan hade AAKS en utställningskommitté fram till dess att suppleant i SSUKs styrelse Jamie Sandh valde att med omedelbar verkan lämna sitt uppdrag i den, och hade strax därefter återigen person i utställningskommittén.

Jamie Sandh lämnade AAKS utställningskommitté den 27 februari 2023 och det avhoppet kan alltså omöjligt legat till grund för SSUKs beslut den 12 december 2022. Då SSUKs beslut togs hade AAKS två personer i utställningskommittén.

Senaste utställningen var fylld av massor av problem, styrelsen för AAKS gick in och ändrade starttid för utställningen utan att prata med utställningskommittén.

Ovanstående avser utställningen den 22 juli 2022.

Inför den utställningen brast tyvärr kommunikationen mellan AAKS styrelse och AAKS utställningskommitté, vilket ledde till förvirring. Redan innan utställningen så protokollfördes på ett styrelsemöte detta som ett problem, med åtgärd inför framtida utställningar. Detta skedde alltså redan innan utställningen ägde rum.

Den bedömningsstarttid som till slut kom att användas var den som sattes av utställningskommittén.

6 stycken begär återbetalning av anmälningsavgiften då de påstår att de fått fel information om tiden. Uk har visat att på både anmälan till utställningen och på Facebook (där frågan ställts), har rätt tid angetts.

Inbjudan till utställningen var publicerad i “American Akita Forum Sverige”, en Facebook-grupp som inte tillhör AAKS och som inte hela AAKS styrelse har tillgång till.

Dessa personer får därefter tillbaka sina pengar och styrelsen bryr sig inte om vad uk säger.

AAKS styrelse valde, efter förfrågan om beslut från medlem i utställningskommittén Sissel Lyngvaer och förfrågan till SSUK gällande beslutsunderlag avseende SKKs regelverk, att återbetala anmälningsavgiften till de som valde att återta anmälan till utställningen med anledning av bedömningsstarttiden. Detta för att visa god vilja.

Däremot motsatte sig SSUKs ordförande tillika en av AAKS ordinarie revisorer Jonas Öhrn i svar på förfrågan om beslutsunderlag i ett mail den 19 juli 2022 att återbetalning skulle göras, med hänvisning till SKKs utställnings- och championatregler, § 19. AAKS styrelse gjorde bedömningen att den då aktuella situationen kunde anses vara av arrangörens förvållande vilket ger rätt till viss återbetalning, samt att det i reglerna inte framkom att det endast vid de uppräknade situationerna kunde förekomma återbetalning av anmälningsavgift.

Veckan innan utställningen ifrågasätts om domaren ska ha ett arvode, om det är ifyllt på avtalet.

AAKS har inte motsatt sig att utställningsdomaren skulle få domararvode.

Däremot motsatte sig AAKS styrelse förslaget från utställningskommittén att AAKS skulle bekosta taxiresa för domaren mellan Stockholm och Västerås. Praxis är billigaste transport som fungerar med hänsyn till tid, vilket taxi knappast kan anses vara i det aktuella fallet.

Styrelsen kommunicerar inte med utställningskommittén alls, man bjuder in dem till ett möte med styrelsen och bestämmer över huvudet på dem.

Utställningskommittén tog beslut utan att kommunicera dessa till styrelsen. Att bjuda in utställningskommitténs medlemmar till styrelsemöte är ett sätt att försöka upprätta kommunikation när överlapp mellan styrelse och utställningskommitté saknas.

Samtidigt så finns det ingen från styrelsen som hjälper till vid utställningen, utställningsansvarig fick jobba själv, både att sätta upp och plocka ner utställningen.

Det stämmer inte. Flera, såväl personer ur AAKS styrelse som andra, hjälpte till på olika sätt under utställningsdagen.

Ringsekreteraren fick öppna och avsluta utställningen.

AAKS ordförande Anna Ringh tillfrågades på plats om att öppna utställningen och hälsa domaren välkommen. Med hänsyn till SKKs utställnings- och championatregler hade det varit olämpligt då hon omedelbart därefter skulle ställa hund inför domaren.

Ringsekreterare Carina Lundgren som öppnade och avslutade utställningen har stor erfarenhet, är certifierad utställningsarrangör hos SKK, vice ordförande i SSUK, sammankallande i SSUKs utställningskommitté samt hedersmedlem i AAKS.

Efteråt fick hon [ringsekreteraren] kritik i fb-gruppen för dålig stavning av spanskan. Hon hade förvarnat om att hon var ringrostig på spansk stavning men gärna eöversatte åt dem som ville.

Här blir det tydligt att det omöjligt kan gälla AAKS Facebook-grupp, eftersom frågan om AAKS Facebook-grupp diskuterades på styrelsemöte den 17 juni 2022 och gruppen stängdes ner i samband med detta.

Vi tror att med denna punkt avses en diskussion i en allmän Facebook-grupp för utställning, där Sandra Lindberg bad om hjälp att tyda sin kritiklapp från utställningen, vilken var skriven på spanska. Ett förfarande som idag varken är ovanligt eller borde kunna ligga till grund för att lägga rasklubben under förvaltning.

Hon [ringsekreteraren] ställde upp gratis när ingen annan kunde.

Den tilltänkta ringsekreteraren ställde in med kort varsel, och AAKS styrelse var vid tillfället tacksamma att Carina Lundgren valde att ställa upp.

Ingen i styrelsen fanns med vid middagen med domaren, både ordförande och viceordförande deltog och ställde hund och sedan åkte man hem.

Inget hade planerats om att medlemmar i styrelsen skulle delta på middag, och både ordförande och vice ordförande hade lång resa hem samt privata förpliktelser som gjorde det olämpligt att de skulle stanna kvar till sent på kvällen.

Det finns inget intresse att arrangera utställning alls från styrelsens sida.

AAKS styrelse har inte tillfrågats om sitt intresse att arrangera utställning. Som sagts ovan hjälpte också personer ur styrelsen till under utställningsdagen.

SSUK

Mot SSUK har tonen varit mästrande med mail som är näst intill oförskämda och ibland innehåller en nedlåtande ton där man kräver vad SSUK ska göra.

AAKS styrelse delar inte den bilden, och eftersom man hänvisar till mail så borde det vara lätt att lägga fram exempel.

AAKS styrelse har däremot kopior på intern mailväxling inom SSUKs styrelse där medlemmar i SSUKs styrelse i nedlåtande ordalag uttalar sig om medlemmar i AAKS styrelse.

Se också vidare under rubriken “domarkonferens”.

AAKs skickar mail till SKK istället för att skicka till SSUK och anser uppenbarligen att de inte behöver förankra något i specialklubben.

Här antar vi att SSUK avser händelser innan den nuvarande situationen kring förvaltningstagande blev aktuell. I nuläget vänder vi oss av lätt förståeliga skäl också direkt till representanter för SKKs centrala organisation.

Det har hänt att vi i enstaka ärenden, exempelvis fel i Avelsdata eller förfrågningar om nyligen tecknade medlemskap i AAKS, vänt oss direkt till SKK istället för att SSUK ska agera mellanhand att enbart vidarebefordra fråga och svar.

Vid begäran från SSUK om att få generell tillgång till medlemsmatrikel från SKK för att bl a kunna skicka ut en kalender som gåva till alla medlemmar i SSUK, så svarar AAKs till SKK medlem att SSUK inte kan få en generell fullmakt utan endast engångsföreteelse.

Generell fullmakt gällde både möjligheten att få adressetiketter för utskick och att kassören kan få alla medlemslistor inför fakturering av medlemsavgifter till SSUK.

SSUK begärde en generalfullmakt att från SKK begära ut medlemsuppgifter gällande AAKS, vilket AAKS styrelse inte ansåg att det fanns behov av för det angivna syftet. AAKS styrelse anser heller inte att den årsvisa medlemsrapporteringen till SSUK är betungande och den bör därför inte ligga till grund för att ge en sådan fullmakt.

SSUK fick fullmakt att begära ut medlemslistor tillräcklig för det angivna syftet.

Om SSUK ansåg att ytterligare skäl till generalfullmakt fanns hade det naturligtvis gått bra att kontakta AAKS igen i frågan och lägga fram dessa skäl. AAKS styrelse anser att alla beslut kan bli föremål för omprövning om nya fakta framkommer.

Domarkonferens oktober 2022

(Detta avsnitt är anonymiserat på önskan av inblandade personer som pekas ut i SSUKs framställan. Där det står “NAMN X” anges i ursprungshandlingarna specifika personer med namn eller personliga pronomen.)

Domarkonferensen är ett jättearbete för både rasklubbar och specialklubben som pågår under flera år.

Första mötet med rasklubbarna höll SSUK redan i april 2018 och AAKS representant fick samma info som övriga. En utsedd kontaktperson visavi SSUK och att utse en presentatör för rasen. Att vi sedan drabbades av pandemin kan varken AAKS eller SSUK hållas ansvarig för.

Under det utdragna förloppet har flera olika presentatörer av rasen varit aktuella (bl a NAMN 1, NAMN 4, NAMN 2, NAMN 3) vi har förståelse för att personer hoppar av av olika anledningar men vid byte måste SSUK snarast underrättas.

AAKS ursprungliga val av presentatör, NAMN 1, blev tyvärr tvungen att avböja när datumet för konferensen ändrades.

SSUK har kommit med förslag på domare men rasklubben är den som fattar beslut om presentatör. Redan i februari 2020 var NAMN 3 på förslag, men då tackade NAMN 2 ja. Sedan blev NAMN 2 tyvärr sjuk, vilket SSUK fick reda på den 21 september. I oktober 2022 blev NAMN 3 utsedd till presentatör av AAKS. Denna lösning i sista stund var både ekonomisk och passade då NAMN 3 presenterade även Akita.

På onsdagen före konferensen blir NAMN 3 informerad av AAKS representant att även NAMN 1 kommer och att de ska presentera rasen tillsammans. NAMN 3 kan ta rasstandarden och NAMN 1 trender och erfarenheter utifrån powerpointen. (Ännu inte ett mail eller samtal till SSUK om att NAMN 1 ska komma.)

AAKS styrelse informerades den 18 oktober av kontaktpersonen för domarkonferensen att NAMN 1 ska vara med och hålla presentationen.

Enligt AAKS ”NAMN 3 var ok med detta verkade det som, NAMN 3 protesterade inte iallafall… ”

AAKS styrelse känner inte igen det uttalandet och undrar när det gjordes och av vem.

Enligt NAMN 3 blev NAMN 3 mycket upprörd då NAMN 3 blivit kontrakterad för uppdraget.

Det stämmer inte med vad NAMN 3 uppgav då AAKS ställde frågan efter att ha fått del av SSUKs framställan.

Här (27 oktober) informeras SSUK via mejl om att NAMN 1 kommer att dyka upp på konferensen. SSUKs ansvariga (som ligger däckad på sjukhus) svarar att NAMN 1 inte är inbokad på konferensen och inget logi är bokat. Det får AAKS fixa i så fall.

Den 27 oktober 2022 var torsdagen innan konferensen. SSUK medger här att man senast då fick information om att NAMN 1 “kommer att dyka upp på konferensen”.

På lördagen ringer NAMN 1 till NAMN 3 som är på Konferensen och hävdar igen att NAMN 3 ska ta allt utom bildspelet på rasen för det vill NAMN 1 göra, NAMN 3 blir väldigt arg. Detta är så oförskämt inte bara mot NAMN 3 utan även mot SSUK som äger Konferensen

Senare på lördag kväll kommer NAMN 1 och kastar sig skrikande över ansvarig på plats ”Aaks har minsann inte fått information från ssuk och NAMN 1 har varit kontrakterad av aaks i tre år och NAMN 1 tänker minsann ta den tid NAMN 1 vill för NAMN 1 är den sakkunniga”

SSUK förklarade att reglerna är så här och du ska inte ens vara här då vi inte fått några uppgifter om det.

NAMN 1 är oförskämd mot SSUKs funktionär och går sedan runt och pratar om hur värdelösa SSUK är.

Varken NAMN 1 eller NAMN 3 delar denna bild av vad som hände. Här anger SSUK också att man på lördagen (alltså den 29 oktober) sagt att man inte fått information om att NAMN 1 skulle komma till konferensen, trots att man strax ovanför anger att man senast den 27 oktober hade fått information om detta.

Här väljer SSUK att presentera ett uttalande från en AAKS-representant i citatform, utan att på motsvarande sätt återge svaret från SSUKs vice ordförande och sammankallande i avelskommittén Carina Lundgren, eller hur Carina Lundgren också valde att bemöta AAKS ordförande Anna Ringh då Anna kom till konferensen.

NAMN 1 presenterar sedan rasen ensam, NAMN 3 vill inte längre ställa upp.

NAMN 3 delar inte denna bild, vilket också är i linje med ett mail den 29 oktober 2022 från NAMN 3 till AAKS representant för domarkonferensen.

Presentationen av american akita skedde på söndagen den 30 oktober.

Efter att Konferensen redovisats till SKK kommer det en förfrågan från AAKs om ersättning för NAMN 1:s resa och övernattning mm

Det är korrekt att AAKS skickade en förfrågan om ersättning till SSUK. AAKS hade fått information om att SSUK skulle stå för presentatörens kostnader. AAKS betalade arvodet från klubbens kassa och SSUK kunde så klart ha svarat att konferensen är slutredovisad och att ersättning inte utgår till klubben för denna kostnad.

Referenser

Bakgrund och inledning

Medlem/uppfödarhantering

Styrelsen

(Under 2020 hölls inte årsmöte i AAKS, i enlighet med vägledning och dispens från SKK centralt i samband med covid-19-pandemin. Årsmötet 2021 avhandlade verksamhetsåren 2019 och 2020.)

Årsmöte 2022

RAS

Utställning

SSUK

Domarkonferens oktober 2022