Välkommen till American Akita Klubb Sverige

Information!


2024-04-07

KALLELSE


Årsmötet kommer att äga rum söndag 28 april 2024 med start kl 10:00. Mötet hålls digitalt via Zoom.

Föranmälan krävs om du vill delta. Mejla senast 23 april till info@americanakitaklubbsverige.se. Du kommer få ett mejl med en Zoomlänk i god tid innan årsmötet.
Styrelsen kan konstatera att inga motioner inkommit i sådan tid inför årsmötet som anges i klubbens stadgar.


AAKS ordförande och sekreterare har haft möte med föreningskommitténs ordförande och sekreterare. AAKS representanter fick möjlighet att ge sin bild av klubbens samverkan med specialklubben och konsekvenserna av beslut under 2023. Under mötet diskuterades också vägar framåt för AAKS och arbetet med vår ras. Föreningskommittén kommer titta vidare på möjliga lösningar och löpande informera AAKS.

2024-01-28
Efter att SKKs centralstyrelse beslutat att inte ändra föreningskommitténs beslut men ställa sig bakom uppmaningen till SSUK att återansluta AAKS, är läget följande:

8 – 9 februari har den nya föreningskommittén möte. Frågan om AAKS återanslutning, ska glädjande nog då åter diskuteras.

AAKS styrelse har delgett föreningskommittén synpunkterna att klubben inte kan uteslutas ur SKK utan att giltiga skäl finns samt att SKKs stadgar anger att uteslutning av medlemsorganisation är en fråga för SKKs kennelfullmäktige.

Eftersom föreningskommittén anser att SSUKs beslut att bryta med AAKS också betyder att AAKS för närvarande inte finns inom SKK-organisationen, slutade medlemsservice vid årsskiftet 2023/2024 att hantera AAKS medlemskapsadministration. AAKS styrelse har beslutat att de medlemmar i AAKS vars medlemskap löper ut från årsskiftet fram till årsmötet, under denna tid fortsatt kommer betraktas som medlem om medlemmen inte meddelar styrelsen annat. Vid årsmötet hoppas styrelsen att läget klarnat kring klubbens framtid och medlemsavgifter åter kan tas ut.

Årsmöte planeras till söndag 28 april 2024, mer detaljerad kallelse kommer skickas ut.

Ras-data har som vanligt sammanställts för 2023. Medlemmar som önskar få ta del av den, kan mejla styrelsen på info@americanakitaklubbsverige.se.

Detsamma gäller om man som medlem vill läsa styrelsens mötesprotokoll och/eller skrivelser till såväl föreningskommittén som centralstyrelsen.

2023-12-04
SKKs centralstyrelse har behandlat AAKS begäran om att överpröva ett par av föreningskommitténs beslut kopplat till rasansvaret som lyfts av Svenska spets- och urhundsklubben (SSUK). Centralstyrelsens beslut finns i senaste mötesprotokollet, (sida 24 §184 C), som finns här:

Centralstyrelsens mötesprotokoll.

Centralstyrelsen ställer sig bakom föreningskommitténs uppmaning till SSUK om att snarast kunna erbjuda en återanslutning av AAKS. AAKS styrelse har därför åter vänt sig till SSUK med en fråga om att kunna träffas och diskutera detta.

2023-09-26

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för fortsatt stöd i denna turbulenta tid.
Vårt ärende är inte är till fullo behandlat inom SKK:s organisation.
Vi fortsätter vårt arbete för överpröva de beslut som helt saknar grund och därigenom felaktigt tagits gällande vår klubb.

Vi uppdaterar fortlöpande hemsidan när ny information finns att ge.

2023-09-20

SSUK har meddelat AAKS att borttagandet av rasansvaret kvarstår, tvärtemot SKKs föreningskommittés uppmaning.
Styrelsen arbetar fortsatt vidare med att få till stånd ett återtagande av rasansvaret

2023-09-16

Föreningskomittén har fattat beslut gällande omprövning av specialklubbens (SSUKs) beslut att återta rasansvaret för american akita.

Styrelsen för AAKS arbetar, enligt föreningskommitténs rekommendation, aktivt med återanslutning till specialklubben.
Styrelsen håller även fortsatt tät kontakt med andra instanser inom SKKs organisation. Vår ambition är att rasansvaret för american akita ska återgå till AAKS snarast möjligt.

2023-05-29

De senaste veckorna har styrelsen varit i kontakt med flera olika organ inom SKK centralt med anledning av SSUKs beslut att ta ifrån AAKS rasansvaret för american akita.

Styrelsen har tagit fram en skrivelse där vi motsätter oss SSUKs beslut och motiverar varför rasansvaret borde återgå till AAKS. VI anser inte att AAKS brutit mot några stadgar eller åtaganden. Vi anser därmed att SSUK INTE har fog för sitt agerande.

Skrivelsen skickades in till SKKs centralstyrelse som i sin tur skickat den vidare till sin föreningskommitté för behandling. Föreningskommitténs nästkommande möte är i augusti.

Återigen – varje medlem gör naturligtvis som man vill med sitt fortsatta medlemskap i AAKS. Det är dock styrelsens förhoppning att du som medlem väljer att avvakta ytterligare information och tillsvidare väljer att stanna kvar i klubben.

Skrivelse från SSUK till AAKS
2023-05-03

AAKS mottog denna skrivelse av SSUK 27 april. Styrelsen har inte fått en motivering till SSUKs val.

Kontakt med SKK pågår, vi återkommer med mer information så snart vi vet mer. Medlemmar som vill komma i kontakt med styrelsen, hittar alla uppgifter under länken nedan.

Varje medlem bestämmer själv över sitt medlemskap, men vi hoppas att ni vill avvakta mer information.

Länk till styrelsens kontaktuppgifter.

Länk till SSUKs skrivelse.
Senaste Nytt
Info

Framsidan uppdaterad med info

Senaste uppdatering 2024-04-08

Kom ihåg!
  • Bli Medlem! Klicka här

  • Glöm Inte Fylla I Enkäterna!

  • Vi Har Swish!
    Nr 123 667 82 62

Senaste uppdatering 2023-08-28

Letar du hund?
...

Kolla med våra listade uppfödare genom att Klicka Här!

Senaste uppdatering 2023-08-28